Biedrība

Biedrība “Iespēju durvis” tika dibināta 2010. gadā kā Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas “Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros Beverīnas novadā īstenotā projekta “Dzīves skola” ideju pārņēmēja un turpinātāja, tāpēc visi biedrības īstenotie projekti tiek plānoti ar skolu piedalīšanos un atbalstu tām. Biedrības biedri uzskata, ka mazā pagastā skolai jādarbojas ne tikai kā mācību iestādei, bet arī kā mūžizglītības un pilsoniskās sabiedrības veidošanas centram, apvienojot cilvēkus dažādās interesantās un izglītojošās nodarbībās, veicinot kopienas kopējo attīstību, tādā veidā savu darbību padarot plašāku un "atverot durvis" lielākai kopienas daļai.

Par biedrības mērķi tiek izvirzīta daudzpusīgu personības pilnveidošanas, izglītības, mazās uzņēmējdarbības veidošanas un brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana novada iedzīvotājiem, aktīvas un iesaistītas sabiedrības veidošana, ilgtspējīgas novada attīstības veicināšana.

Noteiktā mērķa sasniegšanai Biedrība izvirzīja sekojošus uzdevumus:
1. attīstīt vispārējās, profesionālās izglītības un mūžizglītības iespējas novadā, piedalīties novada mūžizglītības stratēģijas izstrādē;
2. dažādot kultūras, sporta un sabiedriskās dzīves aktivitātes, bērnu, jauniešu un pārējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas novadā, kā arī organizēt pasākumus šo iespēju pilnveidošanai;
3. veicināt sabiedrības aktivitāti un iesaistīšanos, atbalstīt veselīgu dzīvesveidu, mazo uzņēmējdarbību, stiprināt iedzīvotāju patriotismu, savas dzimtās vietas vērtību apzināšanos;
4. iesaistīties vides aizsardzības un ilgtspējīgas resursu izmantošanas pasākumos un organizēt tos, izglītot sabiedrību ilgtspējīgas attīstības jautājumos;
5. veidot sadarbību ar citām organizācijām, piedalīties starpkultūru un pārrobežu sadarbības projektos.

Aktīvi darbojoties, biedrība piedalījusies dažādos lielākos un mazākos projektos. Par tiem vairāk lasiet sadaļā "Projekti". Aktivitātēs tikuši iesaistīti gan bērni, gan pieaugušie, gan citas vietējās organizācijas, gan veidota sadarbība ar organizācijām no citām Latvijas vietām, gan ar vietējo pašvaldību, tādā veidā saliedējot kopienas dzīvi, aptverot pēc iespējas lielāku tās daļu, un uzlabojot to. Biedrībā ir iesaistījušies jauni brīvprātīgie ar vēlmi turpināt iesākto un  uzņemties jaunus izaicinājumus, lai kopiena kopumā būtu izglītotāka, veselīgāka, darbīgāka un dzīvespriecīgāka.

   
Linda Krūmiņa
Biedrības valdes priekšsēdētāja
 
  Sandra Kaufmane
Biedrības valdes locekle
Brenguļu sākumsskolas direktore
  Iveta Rambola
Biedrības valdes locekle
Kauguru pamatskolas direktore
         
       
Brigita Avišāne
Biedrs
  Inga Boškina
Biedrs